Projektledarbedömning - PLS-enkäten

Projektledarskap är en av de viktigaste faktorerna för att projekt skall bli framgångsrika. Sveroli har utvecklat ett instrument för att mäta projektledarskap - PLS-enkäten. Med enkäten bedöms projektledares personliga egenskaper.
 
Som grund för PLS-enkäten ligger flera forskningsprojekt. Med enkäten kan projektledares starka och svaga sidor mätas och den är ett hjälpmedel för att se projektledarens utvecklingspotential som ledare. Hon/han är spindeln i nätet som påverkar om projektet skall nå de uppsatta målen eller misslyckas i sitt uppdrag.
 
Personliga egenskaper hos framgångsrika projektledare kan relateras till något av följande tre uppgiftsområden.

  • Leda projektgruppen och samverka med andra.
  • Planering och föra projektet mot målen.
  • Kreativitet och problemlösning.
PLS-enkäten
Instrumentet består av ett antal enkätfrågor som mäter nio olika faktorer: målfokusering, auktoritet, informatör, lyssnare, teambyggare, kreativitet, stresstålighet, punktlighet och representativ.
 
Instrumentet har testats i två större undersökningar där de ingående enkätfrågorna har validerats. Bedömningar har också gjorts som visar att framgångsrika projektledare har högre värden i instrumentets faktorer än de som är mindre effektiva. Undersökningarna har skapat referensvärden för ingående faktorer som används för att visa på en projektledares utvecklingsområden.
 
Genomförande
PLS-enkäten är en webbenkät. Enkäten besvaras av personer som känner ledarens sätt att verka i sin ledarroll. Resultatet behandlas konfidentiellt och enligt Sverolis etiska principer. Resultaten redovisas i en rapport för varje projektledare. Värdena redovisas i ett diagram där jämförelser görs med vår referensdatabas och därigenom indikeras vilka områden som projektledaren bör utveckla för att bli mer framgångsrik.
 
Projektledarbedömning kan med fördel kombineras med en analys av klimatet i projektgruppen.
 
Läs mer om projektledarbedömning och gruppklimatanalys i vår informationsbroschyr.
 
För ytterligare information kontakta Sveroli.