Grupputveckling

Vi medverkar vid utveckling av nya och befintliga arbetsgrupper. Syftet är att deltagarna skall få ökad förståelse för hur grupper utvecklas och hur man som gruppmedlem och ledare bör agera för att få grupper att mogna och därigenom bli effektivare. Våra insatser kan bestå av:
  • Arbetslagsutveckling
  • Analys av grupprocesser
  • Åtgärder för effektivare grupprocesser
  • Konfliktlösning
  • Utveckla ledarskapet i grupper

Projektgrupper

I ett forskningsprojekt har vi utvecklat ett modell som beskriver faktorer som är betydelsefulla för effektivt projektarbete – PROJEFF-modellen. Modellen består av olika faktorer inom områdena projektstyrning, sociala processer, organisatoriska faktorer och effektivitet. Forskningsprojektet redovisas i en rapport som du kan beställa från oss.

Modellens faktorer mäts med en enkät – PROJEFF-enkäten. Med hjälp av enkäten analyseras arbetsförhållanden och processer i projektgrupper. Analyserna visar på starka och svaga sidor i en grupp och ger underlag för hur gruppen kan utveckla sin verksamhet

Vi har också ett instrument som bedömmer hur projektledaren fungerar i sin ledareroll - PLS-enkäten.
Läs mer om denna enkät här.

Målstyrda produktionsgrupper

I ett annat forskningsprojekt har vi undersökt målstyrda produktionsgrupper. I projektet har vi definierat vad som kännetecknar framgångsrika och mindre framgångsrika produktionsgrupper. Projektet har också visat på hinder för utveckling av målstyrda produktionsgrupper. En enkät utvecklades som kartlägger faktorer som påverkar målstyrda produktionsgruppers effektivitet. Mer om resultaten kan du läsa i projektrapporten som kan beställas från oss.

Vi erbjuder stöd för att införa och utveckla målstyrda produktionsgrupper genom en bred medverkan av berörd personal.