Om Sveroli

Sveroli är ett konsultföretag som arbetar med organisations- och grupputveckling. Vår affärsidé är att stödja kunderna i deras verksamhetsutveckling så att goda resultat skapas genom ett bra samspel mellan organisation, grupp och individ. Målet är att våra insatser skall medverka till att organisationen uppnår ökad förmåga att självständigt utveckla sin verksamhet.

Våra kunder är företag, statliga och kommunala myndigheter som genomför organisatoriskt förändrings- och utvecklingsarbete.

Vår kompetens omfattar förändringsarbete, grupper och grupprocesser, konflikt- och krishantering, psykosocial arbetsmiljö, stress och ohälsa, terapi och stödsamtal.